Hlavička 2
MB - VB | 20.10.2005 16:36

Co přinese městu Brnu rozpočet příštího roku?!

Autor: MB - VB

[I][B]Úvodní komentář Moderního Brna:[/B][/I] [I] Dne 6. 10. 2005 jsme oslovili [B] brněnské radní[/B] a vybrané [B] opoziční představitele města [/B] s otázkou týkající se jejich priorit v oblasti rozpočtu města Brna pro příští rok. Odpovědi některých z nich přinášíme níže... [/I] [br] [B]Položená otázka:[/B] [I] Jaké jsou Vaše priority v rozpočtu města Brna pro rok 2006? Kde chcete k podpoře Vašich projektů najít zdroje v rozpočtu?[/I] [br] [h4][B]Odpovědi získané od členů Rady města Brna:[/B][/h4] [B] Petr Paulczynski (ODS), 14. 10. 2005: [/B] Nechci Vás poučovat, ale otázka opravdu není položena šťastně. Opravdu si myslíte, že rozpočet města je určen k uspokojování priorit jednotlivého radního? Priority mohu mít jaké chci. Abych však uspokojil Vaši zvědavost, pak zcela hypoteticky bych opravdu, ale opravdu věděl, kde hledat rezervy na krytí ať už svých nebo jiných priorit. 4200 zaměstnanců v městských příspěvkových organizacích, z toho více než 1600 v kultuře, by při troše snahy těch, kteří řídí tento úsek bylo možné zredukovat. Ale dosti hypotéz. RMB zahájila proceduru redukce předložených zbožných přání, protože na začátku je vždy více velkých očí než v kasičce peněz. Postupujeme řádek po řádku, položku po položce a věřte, že diskuse je velmi, velmi lítá. Na konci bude jako vždy rozpočet reálný, město nezadlužující více, než si můžeme dovolit. Možná při tom dojde i na uspokojení mých priorit. A nakonec Vám sdělím své sladké tajemství. Mými prioritami je [I]vybudování seriozní IT infrastruktury a marketing města[/I] takový, abychom nemuseli od Pražáků poslouchat, že Brno je obydlená zatáčka mezi Brnem a Vídní. [B] Radomír Jonáš (ODS), 14. 10. 2005: [/B] Pro rozpočet města Brna jsou v mém hospodářském úseku prioritou především činnosti, které se vážou k budoucímu ekonomickému rozvoji města. V oblasti majetkové se jedná především o [I]výkupy pozemků pro důležité strategické rozvojové projekty[/I] - tj. výkupy pozemků pro nové průmyslové zóny, majetková vypořádání v bývalých výrobních areálech pro budoucí projekty regenerace brownfields a majetková příprava sportovně-rekreačních projektů. V oblasti bytové je prioritou především [I]podpora regenerace stávajícího bytového fondu a podpora výstavby nových bytů[/I]. V oblasti správy a údržby majetku je plánovaným výdajem, mimo pravidelné výdaje oprav, drobných investic a odstraňování graffiti i např. stavební a restaurátorská obnova Mariánského morového sloupu na [I]náměstí Svobody[/I]. Významným prioritním výdajem v oblasti územně-plánovací je především [I]příprava nového Územního plánu města Brna[/I]. Příjmy v rozpočtu se budu snažit podpořit úsporou provozních prostředků, důkladným prověřením možností k získání mimorozpočtových prostředků z úrovně státu a EU a nalezením různých souvisejících modelů vícezdrojového financování. Významným příjmem v oblasti bytové jsou také příjmy z prodeje obecního bytového fondu. [B] Miroslav Hošek (ODS), 14. 10. 2005: [/B] První priorita byla zařadit položku pro [I]kofinancovatelné projekty městských částí[/I]. V letošním roce jsem se několikrát dostal do situace, kdy starosta městské části dokázal získat krajskou, státní či evropskou dotaci na připravenou akci, která ale nebyla zařazena v rozpočtu města. Těžce se potom hledá provizorně v rozpočtu rezerva, tak aby se mohla spojit s těmito cizími zdroji. Byla by škoda, kdyby tyto dotace nemohly být využívány. Ve schváleném návrhu rozpočtu již nyní tedy máme položku "Podpora městských částí - kofinancované projekty" s částkou 50 mil. Kč. Při předpokladu kofinancování 1 Kč : 1 Kč bychom tak měli vytvořit pro město investiční hodnotu 100 mil Kč. Druhou velkou prioritou je [I]navýšení rozpočtu sportu[/I] na dvojnásobek proti roku 2005. Návrh rozpočtu již tedy toto navýšení respektuje - navyšují se investiční dotace do sportovních klubů o 20 mil. Kč, dále se navyšují neinvestiční dotace klubům také o 20 mil. Kč, 10 mil. Kč je vyčleněno na veřejná sportoviště na městských částech. Jsem rád, že jsme společně v Radě města Brna zařadili 10 mil. Kč na [I]cyklostezky [/I] a 15 mil. Kč na plavecký [I]areál Riviéra[/I]. [B] Leo Venclík (ODS), 14. 10. 2005: [/B] Hlavní prioritou, kterou budu v rozpočtu prosazovat je, aby [I]provozní výdaje[/I] v roce 2006 nevzrostly oproti roku 2005 a došlo tedy, jak v městských společnostech tak i na městě, konečně k nějaké úspoře. Co se týká investičních výdajů, ty by měly růst zejména v oblastech, ve kterých to bude přínosem pro obyvatelstvo a kde nebude tlak na následný růst provozních výdajů po dokončení příslušné investice. V tuto chvíli tedy preferuji [I]opravu kanalizací, opravu silnic, výstavbu nových silnic[/I]... Prioritou v rozpočtu tedy budou např. [I]Tunely Dobrovského[/I], u kterých bude nutné získat státní zdroje na spolufinancování projektu. Další prioritou rozpočtu bude získat prostředky na[I]cyklostezky[/I]. Zde je však mnohdy problematická příprava projektů, neboť se často komplikují výkupy pozemků a tím i související administrativní práce. Rozpočet by také měl pamatovat na vyčlenění prostředků k [I]nákupu majoritního podílu Brněnských veletrhů a výstav, a.s.[/I] Přestože bylo ze strany současného majoritního vlastníka deklarováno, že neopustí Brno, bylo by více než vhodné mít za město Brno možnost rozhodnutí ovlivnit. Teprve potom budeme mít jistotu, že opravdu veletrhy Brno neopustí. V návaznosti na schválené získání budovy na [I]Dominikánském náměstí [/I] budu preferovat vyčlenění prostředků na urychlené [I]přestěhování úředníků [/I] do této budovy. Mým cílem u tohoto projektu bylo také vyklidit náměstí od aut. Zhruba do příštích roku by tak měl být zpracován [I]projekt či model náměstí[/I], tak aby mohlo v příštím volebním období dojít k jeho realizaci. Předpokládám, že koncem roku 2007 by se z zrekonstruovaného náměstí mohlo stát místo, kam každý Brňan rád zavítá. Prostředky by měly být v rámci rozpočtu vyčleněny také na přípravu dalších oblastí jakými byla např. Černovická terasa, tj. větší území pro podnikatelské aktivity a případné investory..., a využít v této souvislosti i evropských dotací na[I]brownfields[/I]. V rámci rozpočtu příštího roku by také měly být vyčleněny prostředky na přípravu a [I]příp. zahájení některých staveb u Železničního uzlu Brno[/I]. Prosazovat se budu také za uvolnění prostředků na dokončení projektů [I]severní části Velkého městského okruhu[/I], tak abychom mohli následně požádat o státní či evropské peníze na spolufinancování. ...Neboť v tuto chvíli nemáme mnoho projektů, které jsou připraveny do takové fáze, aby mohly žádat o dotace z evropských fondů. Jedním z dalších projektů, které je třeba zmínit, je příprava [I]modelu areálu za Lužánkami[/I], o kterém jsem již hovořil. [B] Barbora Javorová (KDU-ČSL), 18. 10. 2005: [/B] Priority rozpočtu: vyrovnaný rozpočet, nárůst provozních výdajů do 5% - posílení [I]dotace pro nestátní neziskové organizace v sociální oblasti[/I] - posílení [I]dotace pro sportovní kluby[/I] - projekt [I]angličtina do škol[/I] - [I]zdravotnictví, sociální péče [/I] - [I]čistota a pořádek [/I] Oblast investic: vyrovnaně do všech oblastí - nová [I]lůžka pro seniory[/I] - [I]oprava stacionáře pro postižené děti[/I] - [I]investice do sportu[/I], zejména mládežnického, cíl v každé městské části mít kvalitní sportoviště - i přes výrazné zdražení energií udržení vysokého standardu [I]hromadné dopravy[/I] bez omezení výkonů - pokračování v [I]rekonstrukci školských zařízení[/I] - [I]strategické dopravní stavby[/I] - [I]náměstí Svobody[/I] [B] Jaroslav Suchý (KDU-ČSL), 18. 10. 2005: [/B] V rámci kapitálových výdajů se budu - mimo jiné - zasazovat o uvolnění peněz na budování [I]cyklostezek a cyklotras[/I]. Zároveň budu prosazovat peníze do sportu - zejména do odvětví, které by bylo v Brně dobré rozvíjet. [B] Jan Holík (KDU-ČSL), 20. 10. 2005: [/B] Rozpočet a jeho zdroje jsou v podstatě dány legislativou a hospodářskou situací a hospodářskou úrovní... Z hlediska dalších možných zdrojů můžeme hovořit o zdrojích z Evropské unie, zejména pak na rozvojové projekty. Z městských projektů, které by mohly být z těchto zdrojů spolufinancovány a které považuji za významné, je to Železniční uzel Brno, Velký městský okruh, rekonstrukce Spalovny (velmi významné z hlediska likvidace odpadu, který má město na svých bedrech), další z projektů je např. Brněnská přehrada... Co se týče priorit rozpočtu 2006, byl bych velmi rád, kdybychom podporovali [I]městskou hromadnou dopravu[/I]. V tuto chvíli se jedná zejména o provozní prostředky a také o prostředky investiční na nákup nových dopravních prostředků, konkrétně tramvají. Dalším projektem je poměrně diskutabilní projekt [I]Janáčkova kulturního centra [/I]- byl bych rád, kdyby se tento projekt udržel při životě do doby než budeme moci definitivně jeho výstavbu zahájit. Prioritou je pro mne také dokončení [I]depozitáře ve Špilberku[/I]. Jedná se o projekt, do kterého v minulosti bylo již investováno značné množství prostředků, výrazně menší část je pak třeba vložit do dokončení projektu a jeho uvedení do provozu. Investici si vyžádá také budova [I]Janáčkova divadla[/I]. Přestože ho stále považujeme za projekt nový a moderní, budova má za sebou už zhruba 45 let... Určitě by bylo dobré, kdyby se dále podařilo zrealizovat výstavbu některého z [I]parkovacích domů[/I], o kterých se v současnosti hovoří. Podporovat budu také projekty v [I]oblasti sociální péče[/I]. Je samozřejmě možné diskutovat o tom zda je sociální péče nastavena vhodně nebo nevhodně, spravedlivě nebo nespravedlivě..., nicméně jiný systém zatím není. V této oblasti bych tedy podpořil výstavbu domovů důchodců, příp. zařízení, která slouží starým a nemocným. Jmenovat je třeba také podporu projektů formou dotací do oblasti sportu, nebo i jiných aktivit, na které se podaří získat prostředky z jiných zdrojů a ze strany města půjde o spolufinancování. [B][color red]... no a pro úplnost - kdo z radních neodpověděl:[/color][/B] [B]Richard Svoboda (ODS), Pavel Blažek (ODS), Dana Filipi (ODS), Josef Veselý (KDU-ČSL)[/B] [br] [h4][B]Odpovědi získané od opozičních představitelů města Brna:[/B][/h4] [B] Mojmír Vlašín (nestraník), 12. 10. 2005: [/B] Moje priority jsou [I]budování cyklistických [/I]stezek (asi 25 mil. Kč), [I]zavedení separace bioodpadu[/I] (asi 110 mil. Kč). Zdroj v rozpočtu nemusím hledat, jsou to všechny položky na odsun nádraží. Vzhledem k tomu, že všechny návrhy k rozpočtu, které jsem kdy podal, jakož (až na jednu výjimku) i všechny návrhy, které podali občané města, padly pod stůl, nemám iluze. Nemusím být zrovna prognostik, abych mohl konstatovat, že návrhy neprojdou. [B] Oliver Pospíšil (ČSSD), 13. 10. 2005: [/B] Ze zkušenosti na městské části vím, že sestavování rozpočtu je činnost neradostná a pravidelně prohlubuje moji podzimní trudomyslnost. Vzhledem k tomu, že moji straničtí kolegové se budou soustředit na priority ryze celoměstské, jako je podpora sportu, bytové výstavby, zavedení metropolitní sítě atd., [I]chtěl bych se zaměřit na potřeby MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora[/I] v oblastech, které pro svoji finanční náročnost nelze řešit jinak než z úrovně města. Problémem je stav školských objektů a jejich nesoulad s legislativou (např. úpravy stravovacích zařízení, výměny oken a zateplení obvodových plášťů - viz energetické audity). Zde bych přivítal i větší aktivitu Brna ohledně žádostí o dotace ze státního rozpočtu. Po městské části jsou roztroušeny zastaralé a nefunkční sportoviště a dětská hřiště, která by po rekonstrukci mohla znovu sloužit veřejnosti. Je připraven TEZ na rekonstrukci inž. sítí a kanalizace v lokalitě Jandáskova / Královka, ještě akci dostat do rozpočtu. Rekonstrukci inž. sítí a kanalizace v lokalitě Prašná a Bohatcova už v rozpočtu máme, ovšem bez prostředků. Abych nebyl příliš tragický, v návrhu rozpočtu na rok 2006 je počítáno s rekonstrukcí kanalizace na Palackého náměstí, což je velice dobře, pak už nám zbývá jen si vyprosit rekonstrukci komunikací vč. úpravy křižovatek J Priorit celoměstských i lokálních, patřících do rozpočtu města bych nalezl ještě další řadu, ovšem možnosti rozpočtu jsou omezené i při sebelepším hospodaření. Mám-li zmínit možnosti získání dalších prostředků, kromě osvědčeného hledání v jiných rozpočtech (kraj, stát a EU), asi nezbude než přistoupit k dietě v provozních výdajích. Jisté úspory cítím v samotném magistrátu i v některých příspěvkových organizacích. Razantnější úsporná opatření by však měla dopad na rozsah některých činností města, což může být na druhé straně pro občany města nemilé. Sestavení dobrého rozpočtu není jednoduché ani pro opozičního politika. [B] Roman Onderka (ČSSD), 17. 10. 2005: [/B] Priority v rámci sestavovaného rozpočtu vidím v: - posílení výdajů na [I]sport[/I] včetně rekreačního (postupná rekonstrukce veřejných sportovišť) - [I]bytová výstavba[/I] z úrovně města - zahájení [I]realizace metropolitní sítě[/I] - důležité pro zavedení kamerových systémů na perifériích, přispěje zvýšení bezpečnosti a pořádku - zlepšení stavu [I]školských zařízení[/I], realizace úsporných opatření vycházejících z doporučení energetických auditů, úpravy stravovacích zařízení dle požadavků platné legislativy - při úpravě Nové radnice by se nemělo zapomenout na hlasovací zařízení Zdroje: - zvýšení snahy o získání prostředků odjinud, tedy z kraje, státního rozpočtu a EU. Brno hradí náklady na infrastruktury využívající okolními okresy, především divadla. Zde by se měl podílet na nákladech i JM kraj - přehodnocení priorit města (Janáčkovo kulturní centrum, EuroPoint - ŽUB) - úspory v provozních výdajích magistrátu, příspěvkových organizacích a městských podnicích Dále jsou zde velké investice, jako např. projekt - [I]fotbalový stadion za Lužánkami, Svratecké údolí (hala Campus, vodácký kanál)[/I], ty je potřeba nachystat na spolufinancování se státem, EU a soukromými investory. V rozpočtu by se měly objevit částky na rozjetí těchto investic. V rámci zdrojů je nutné se také zabývat zastavením růstu provozních nákladů. [B] Pavel Březa (KSČM), 19. 10. 2005: [/B] Statutární město Brno je v situaci, kdy dlouhodobě došlo k výraznému útlumu výrobní činnosti a rozvoj obchodu a služeb se děje nekoordinovaně a převážně na "zelené louce". Současně se snižuje počet obyvatel ve prospěch oblastí za hranicemi města. Základním cílem města proto musí být zatraktivnění života ve městě, a to nejen na úseku nabídky pracovních míst, která stejně dobře slouží obyvatelům téměř celého kraje. Některé investory přitáhla Černovická terasa, město bude spolupracovat na atraktivitě dostupnosti prostřednictvím Letiště Brno a dlouhodobě Železničního uzlu Brno. Má-li však být město zajímavé pro své občany, musí pracovní příležitosti rozvíjet ve standardních lokalitách, které jsou dnes prakticky opuštěny (brownfields), aby kvalitní životní prostředí bylo nabídkou pro bydlení a pro využití volného času. Volnosti při stanovování nových perspektivních záměrů brání především vysoká rozestavěnost, na niž je vázán vysoký objem kapitálových výdajů. Zde by prospěla i vyšší rozpočtová kázeň u jednotlivých investic, počínaje výběrovými řízeními a formulacemi samotných smluv. Při nízkém plnění ročního rozpočtu kapitálových výdajů (v roce 2004 89,5%, v roce 2003 dokonce 83,3%) se část prostředků při přesunu na další období ztrácí ve výdajích provozních, což je nebezpečné při rostoucí zadluženosti města. Bytový fond města je možné rozšiřovat i větším důrazem na poskytování [I]bydlení pro seniory[/I]. Podporuji [I]regenerace sídlišť[/I] připravované některými městskými částmi. Město Brno musí především urychlit dokončování započatých děl a hledat [I]rezervy u provozních výdajů[/I], nikoliv však tím, že přenese náklady na své občany. Na příjmové stránce stále ještě Brno i kraj málo těží z turistických zajímavostí. Prestiži města pomůže [I]zkvalitňování MHD a průjezdnosti města[/I] více než každoroční "bakchanálie" spojované s množstvím ohňostrojů, které by stačily jednou za pět let (příp. čtyři roky, aby si užila každá volená garnitura). [B][color red]... opět pro úplnost - komu jsme dali prostor z opozice a neodpověděl:[/color][/B] [B]Jeroným Tejc (ČSSD), Josef Kůta (KSČM)[/B]

Diskuze


Nový příspěvek

Copyright 2005-2019 Moderní Brno