Hlavička 2
MB - VB | 3.6.2009 11:37

Brno má finanční rezervy na své akce i v této době!

Autor: MB - VB

[I]Názor našeho čtenáře Rudolfa Kunzmanna...[/I] Stále znovu a znovu v mediích představitelé Brna opětovně žehrají na velké finanční náklady a nedostatek financí. Třeba na Úrazovku, polikliniku Zahradníkovu, stavbu podzemního parkovacího domu před Janáčkovo divadlem,stavbu kulturního Janáčkova centra na ul. Veselá, sportoviště a naposledy na akci Brno kulturní město Evropy, která by prý vyžadovala náklady cca 120 mil.Kč. V Brně však finanční rezervy jsou a nemalé, jak bude níže ukázáno. Je ovšem potřeba aby námi zvolení představitelé správně hospodařili v zájmu města. Jedná se totiž o narůstající finanční ztráty v důsledku nesprávně volené koncepce vedením města Brna v řešení dopravy a parkingu a konzervativně prosazované realizace Vjezdových Parkovacích Domů (dále jen VPD), a to ať nadzemních, nebo podzemních, která je bohužel technologií parkingu 40 let minulého století! Ztráty v Brně lze rozdělit na A)Dosahované ztráty prosazováním nevhodné koncepce v řešení dopravy a parkingu, B)Dosahované ztráty volbou a realizací nevhodných typů VPD, zejména podzemních. A)Dosahované ztráty v Brně prosazováním nevhodné koncepce v řešení dopravy a parkingu : 1.Prvním základním a rozhodným nedostatkem současného vedení Brna, je nekoncepčnost a nepochopení, že k problematice řešení a řízení dopravy jakož i parkingu, je nezbytné přistoupit k městu jako celku( včetně všech jeho městských částí) a nikoli se věnovat pouze centru města Brna. To ostatně výrazně požadovali i starostové městských částí Brna na svém jednání v r.2008. 2.Druhým základním, ale i zásadním nedostatkem, je neochota pochopit vedením města Brna, že oblast řešení a řízení dopravy jakož i parkingu(všech druhů) si musí celé ponechat organizačně a ekonomicky výhradně v rukou město Brno, neboť výnosy tak půjdou do pokladny města, a nikoli distribuovat výnosy z parkingu podnikajícím soukromníkům! K tomu může využít město Brno svůj městský podnik (např. Brněnské komunikace,a.s.), kde může být pro tento účel zřízena divize, např. BK Parking (plánování, řízení, výběr finančních prostředků, servis ). 3.Město Brno má všechny prostředky k tomu, aby dokázalo ve svém zájmu vymístit auta do parkovacích domů(jakých koli) a na povrchové parkingy. Všechny by měly být výhradně ve vlastnictví města s odvody zisku do pokladny města! a) Město Brno má městkou policii,která by měla fungovat v zájmu města při neúprosné kontrole platby poplatků za vnější parkovné. b) Město Brno by mělo určovat poplatek za parkovné tak, aby na volné ploše byl poplatek vyšší nežli v jakýchkoli Parkovacích Domech města, což je podmínkou nutnou pro vymístění vozidel do Parkovacích domů a vyhrazených prostor parkingu. Nyní prosím počítejme orientačně společně: Berme orientačně, že město Brno jako celek( nikoli jen centrum města) potřebuje po dobu cca 12 hod min cca 10.000parkovacích míst (zřejmě i více). Vzhledem k tomu, že tato parkovací místa nebudou po úplnou dobu 12hod obsazována vezměme velkoryse pouze počet 5.000 parkovacích míst po dobu 12 hod.(ať se to dobře počítá!). Víme, že se parkovné kdekoli v zahraničí pohybuje v rozsahu 2-5 eur/ hod. My pro naši kalkulaci vezměme velkoryse pouze 1 eur/hod za předpokladu 1 eur = 30 Kč/ hod. Nyní počítejme dále: a) 5.000 park.míst x 30Kč/hod = 150.000 Kč/ hod b) 150.000 Kč/hod x 12 hod = 1,800.000 Kč/ 12 hod = za 1 den !! c) 1,800.000Kč/den x 364 dnů = 655,200.000Kč/ rok !! Tedy v důsledku prosazování nevhodné koncepce v řešení dopravy a parkingu současným vedením města Brna jsou reálně dosahované orientační ztráty minimálně 655,2mil Kč za rok, protože výnos nejde do pokladny města, ale různým soukromým firmám! Při tom je zřejmé, že v orientačním výpočtu je velmi velká vůle ve finančním rozsahu poplatků, které by měly být na povrchových parkovištích vyšší. Lze tedy očekávat, že ztráta pro Brno je orientačně mnohem vyšší! I tak, odečteme-li cca maximálně 40 mil Kč na provoz řešení dopravy a parkingu města, pak pro využití a investice by městu Brno zůstávalo cca 615,2 mil.Kč ročně, které by bylo možné využít pro stavby APD a jiné potřebné investice každého města. K zastavení ztrát těchto peněz v Brně je tedy nezbytná zásadní a rychlá změna základu koncepce řešení a řízení dopravy, což bylo vedení města Brna již několikrát v průběhu 2 let bezúspěšně navrhováno a vedení města Brna se tomu nepochopitelně úporně brání. Proč asi a kdo za to odpovídá je zřejmé! B)Dosahované ztráty prosazováním realizace nevhodných starých typů VPD Každý Vjezdový Parkovací Dům(dále VPD), je opravdu technologie parkingu 40tých let minulého století, se všemi jeho nevýhodami! Právě proto, z níže uvedených důvodů, byly a jsou propagovány a doporučovány stavby Automatizovaných Parkovacích domů (dále jen APD). Ukazuje se, že je možné čas krize využít a ve městech peníze šetřit. Lze např. upravit připravované projekty na podzemní VPD (během 1 měsíce), a snížit náklady na vybudování každého podzemního parkingu realizací vhodného typu APD, čímž by bylo také navíc dosaženo i unifikace techniky. V této etapě se to týká zejména podzemního vjezdového parkovacího domu před Janáčkovo divadlem (VPD pro 400 vozidel), jehož cenu odhadují představitelé Brna na více jak 400 mil.Kč a uvažují o úvěru na jeho realizaci(MFDnes,6.2.2009,Zpravodajství,str.6). Podobná situace již dnes se rýsuje v připravovaném projektu na Janáčkovo kulturní centrum, pod nímž má být totožný VPD pro 400 vozidel a jen na něj bude tedy cena obdobná(400 mil.Kč), ne-li vyšší. Tyto náklady lze prokazatelně snížit o 34,4% na každou podzemní akci, včetně snížení prostoru o 59,19% povrchové plochy. Tak v případě v plánované výši nákladů cca 400 mil.Kč na podzemní VPD činí úspora cca 137,6 mil.Kč na každou akci. A to při zisku naprosté likvidace kriminality a zlodějny v APD, získání ekologických přínosů, ale také při řešení u divadel v zachování všech původních požadavků vstupu "suchou nohou" do foyer divadla, vjezdů a výjezdů z dané lokality. Kam a komu do kapes "odteče" oněch více jak 2x137,6 mil.Kč? Podobná situace se týká opět možné realizace nadzemního VPD v centru města Brna, zejména u hotelů a u mezinárodních hotelů, kde krádeže jsou ostudou nejen Brna, ale i ČR. V takovém případě lze dnes již realizovat např. více vjezdový APD české provenience, který stojí v Ostravě-Svinov. Na příklad v Brně přesto, že soukromý investor nabídl pro ul.Panenskou zpracovaný projekt na nadzemní APD čs.typu KOMA pouze za 120 mil Kč, včetně financování jeho realizace a provozu(!), má být stavěn opět běžný VPD za 170 mil.Kč. Vedle hotelu International se tedy bude opět krást a zahlcovat střed Brna karcinogenními exhalacemi! A tuto skutečnost nevyváží ani málo smysluplné zhotovení kapličky na střeše VPD! V případě návrhu realizace nadzemního APD typu čs.KOMA je součástí v přízemí cca 400 m2 komerční plochy a navíc by byl získán prostor pro případnou stavbu budovy tamtéž v rozsahu 6.000m2 pro potřeby města(mimo výše uváděnou cenu). Tedy i ta realizace kapličky by nakonec byla možná.Vezmeme-li v úvahu, že je nezbytné v obou případech vybudovat vjezd z ul. Husové, jehož cenu lze odhadnout do výše max.15 mil.Kč, pak by zde vznikla úspora ve výši 35 mil.Kč. I zde je nutné se opět ptát: Kam a Komu odteče oněch 35 mil.Kč? Není ovšem bez zajímavosti, že původně předseda dopravní komise Ing.Veselý v Brněnský deník Rovnost 15.10.2007 tvrdil, že bude realizován nadzemní více vjezdový APD, který stojí v Ostravě - Svinov. Jen ve výše citovaných plánovaných výstavbách VPD v bodě B) v Brně bude dosaženo cca za více jak 310,2 mil.Kč ztrát! Za to by se dal postavit další městský APD pro 400 vozidel, nebo pokrýt jiné aktivity města Brna. Komu a kam půjdou do kapes tyto peníze je z výše uvedeného obsahu článku zřejmé. I když v minulosti byly publikovány články o výhodách realizací APD dovoluji si uvést níže ty nejdůležitější: 1. Nižší náklady na realizaci! Na rozdíl od stavbařů při kalkulaci staveb VPD jsou kalkulační ceny uváděné pro realizaci APD konečné a nejsou navyšovány z důvodů nepředvídatelných okolností. -Pro podzemní APD odpadá stavba pater s vjezdovými a sjezdovými rampami, vozidla jsou ukládána zakladači. -V podzemní variantě APD odpadají i výkopy, neboť jsou realizována kruhová sila o průměru 18,5 m . Při realizaci podzemního typu APD typu TREVI je dosahováno snížení investice oproti VPD o 34,4% finančních nákladů a snížení záboru prostoru o 59,19%. 2. Vysoká rychlost realizace APD i se založením stavby, cca nejdéle do 6 měsíců 3. Je obecně naprosto znemožněna kriminalita (kradení, vykrádání a násilí), neboť do prostoru APD není přístup kohokoli. Jakýkoli majitel APD, tedy i město, nemusí řešit pojištění vozidel proti krádeži! 4. Ukládání a vyjímání vozidel je již dnes zcela běžné v času do 2 minut! 5. Jsou ihned dispozici údaje pro koncepční informační městský systém řidičům na příjezdových vstupech do měst o počtu volných míst parkingu, čímž se ihned řídí účelně pohyb vozidel městem přímo k parkingu a zamezuje se neřízený pohyb vozidel po městě při hledání parkingu. 6. V případě snímání SPZ při ukládání vozidla je umožněna okamžitá lustrace vozidel, zda není uloženo vozidlo hledané. 7. V APD je dosahován automaticky ekologický parking, vozidla jsou ukládána a vyjímána bez spuštěných motorů. 8. Pokud bude komplex parkingu v rukou města Brna, pak zisk z parkingu je možný dál vkládat do realizací dalších městských APD, zejména tzv. " záchytných parkovišť", které musí jednoznačně řidičům zajistit nemožnost kriminality, ale také i do jiných, v úvodu článku jmenovaných, potřebných zdravotních, kulturních a sportovních aktivit města Brna. Vnímavý čtenář si na situaci učiní názor, který ve velmi již blízké budoucnosti v zájmu Brna personálně preferenčně nepochybně zužitkuje. Konečně jak jinak! Ing.Rudolf Kunzmann,CSc, Brno [I][/I]

Diskuze


Nový příspěvek

Copyright 2005-2019 Moderní Brno